Polityki

Ochrona danych osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) informujemy, że:

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest SafeID sp. z o.o., ul. Bydgoska 33/18, 10-243 Olsztyn, NIP: 7393964950, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000958500 Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez adres e-mail: rodo@safe-id.pl lub adres korespondencyjny ul. Bydgoska 33/18, 10-243 Olsztyn.

2. CELE, PODSTAWY PRAWNE, CZAS PRZETWARZANIA ORAZ PRAWA OSÓB

2.1. UMOWY CYWILNOPRAWNE
W przypadku zawierania umowy cywilnoprawnej, w tym na zasadach usług SaaS, dane osobowe przetwarzamy w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a następnie w celu wystawienia faktury i uwzględnieniu jej w dokumentacji księgowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Podanie danych jest niezbędne aby osiągnąć ww. cele.

Dane związane z realizacją umów przechowujemy przez czas niezbędny do wykonania umowy z uwzględnieniem okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń oraz z uwzględnieniem okresów wymaganych przepisami podatkowymi.
Przysługujące prawa:

 • żądanie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • przenoszenie danych w zakresie w jakim są one przetwarzane w systemach informatycznych w celu zawarcia, wykonania i realizacji umowy.

2.2. KORESPONDENCJA TRADYCJNA ORAZ POPRZEZ E-MAIL
W przypadku kontaktu z Państwem lub udzielenia odpowiedzi na pytania, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty e-mail, także w ramach realizowanych przez nas umów, dane osobowe zawarte w korespondencji przetwarzamy wyłącznie w celu komunikacji, rozwiązania danej sprawy lub realizacji umowy.
Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes, czyli prowadzenie korespondencji kierowanej do firmy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Podanie danych jest niezbędne w celu umożliwienia nam identyfikacji osób z którymi się kontaktujemy lub których sprawę mamy rozstrzygnąć.
Dane będziemy przetwarzać przez czas niezbędny do załatwienia danej sprawy, nie dłużej jednak niż 10 lat liczone od dnia otrzymania ostatniej korespondencji.

Przysługujące prawa:

 • żądanie dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania,
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania.

2.3. KONTAKT TELEFONICZNY
W przypadku kontaktu drogą telefoniczną, będziemy żądać podania danych osobowych, gdy będzie to niezbędne do realizacji Państwa sprawy.
Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest możliwość identyfikacji osoby, której sprawą się zajmujemy. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).Podanie danych jest niezbędne do osiągniecia ww. celu przetwarzania.
Dane będziemy przechowywać przez czas niezbędny do załatwienia danej sprawy.
Przysługujące prawa:

 • prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania,
 • prawo do graniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia przetwarzanych danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

2.4. FORMULARZ KONTAKTOWY
Mogą się Państwo z nami skontaktować poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na naszej stronie internetowej. Skorzystanie z formularza wymaga podania co najmniej adresu email w celu umożliwienia udzielenia Państwu odpowiedzi. Podanie danych osobowych jest w tym przypadku dobrowolne.
Podstawą prawną przetwarzania adresu email oraz innych danych podanych w formularzu jest wyrażona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Podane dane będziemy przechowywać do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie, jednak nie dłużej niż rok liczony od dnia przesłania zapytania z wykorzystaniem formularza.

Przysługujące prawa:

 • żądanie dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania,
 • przenoszenie danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych,
 • prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie wysyłając wiadomość e-mail na adres: rodo@safe-id.pl Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonywaliśmy na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

2.5. Strona w serwisie LinkedIn
Na naszej stronie publikowanej w serwisie LinkedIn przetwarzamy Państwa dane, które pozostawicie wraz z komentarzami, za pośrednictwem komunikatora i poprzez inne udostępnione przez serwis funkcjonalności.
Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes związany z administrowaniem naszą stroną w serwisie LinkedIn, komentarzami tam umieszczanymi oraz komunikacja z Państwem poprzez udostępnione funkcjonalności, a także promowanie naszej działalności poprzez informowanie o wydarzeniach, usługach oraz produktach, a także publikacja wpisów w zakresie prowadzonej działalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
W tym wypadku Państwa dane mogą być przetwarzane także przez dostawcę LinkedIn poza krajami EOG, w celu otrzymania szczegółowych informacji na temat bezpieczeństwa zapewnianego przez LinkedIn znajdziecie Państwo na stronie https://privacy.linkedin.com/pl-pl/gdpr oraz https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy? .

Podanie danych jest niezbędne do osiągniecia ww. celu.

Dane będziemy przechowywać przez czas publikacji danych na profilu Facebook.
Przysługujące prawa:

 • żądanie dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania,
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania.

2.6. SYSTEMY SYON i CRM-EDPO
Jeżeli korzystają Państwo z systemów SYON i CRM-EDPO, to dane przetwarzamy w celu realizacji zawartej umowy zgodnie z regulaminami świadczenia usług.
Podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz w celu wystawienia faktury i uwzględnieniu jej w dokumentacji księgowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Podanie danych jest obowiązkowe abyśmy mogli realizować warunki zawartej umowy, w tym aby mogli Państwo korzystać z udostępnianego systemu.
Dane będziemy przechowywać przez czas niezbędny do wykonania umowy z uwzględnieniem okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń oraz z uwzględnieniem okresów wymaganych przepisami podatkowymi.

Przysługujące prawa:

 • do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • do przenoszenia danych w zakresie w jakim są one przetwarzane w systemach informatycznych w celu zawarcia, wykonania i realizacji umowy,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3. ZGŁASZANIE ŻĄDAŃ ZWIĄZANYCH Z RELIZACJĄ PRAW
Zgłaszanie żądań dotyczących realizacji Państwa praw można składać:

 • w formie pisemnej na adres: SafeID sp. z o.o., ul. Bydgoska 33/18, 10-243 Olsztyn,
 • elektronicznie na adres e-mail: rodo@safe-id.pl

4. PRAWO DO ZŁOŻENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Jeżeli uznają Państwo, że sposób przetwarzania przez nas danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, mają Państwo prawo złożyć skargę w tym zakresie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00 lub poprzez udostępniony formularz internetowy na stronie https://uodo.gov.pl/pl/83/153

5. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe możemy ujawniać podmiotom realizującym zadania na naszą rzecz, takim jak:

 • dostawcy wykorzystywanego przez nas oprogramowania wyłącznie w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności ich przetwarzania,
 • podmioty świadczące na naszą rzecz usługi hostingowe, w szczególności:
  • Home.pl S.S., ul. Zbożowa 4, 70 – 653 Szczecin,
  • Microsoft Ireland Operations, Ltd., South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Ireland
  • operatorzy pocztowi w celu zapewnienia korespondencji,
  • banki w celu realizacji przelewów.