Cyberbezpieczny Samorząd

CENNIK SYSTEMU CRM-EDPO

Jednostka wiodącacena na rokcena na 2 latacena na 3 latacena na 4 lata
1-100 pracowników13 200,00 zł 29 040,00 zł 45 540,00 zł 63 360,00 zł
101-200 pracowników15 840,00 zł 34 848,00 zł 54 648,00 zł 76 032,00 zł
201-300 pracowników19 008,00 zł 41 818,00 zł 65 578,00 zł 91 238,00 zł
300-400 pracowników22 810,00 zł 50 182,00 zł 78 694,00 zł 109 486,00 zł
401 i więcej pracownikówindywidualna wycenaindywidualna wycenaindywidualna wycenaindywidualna wycena
dodatkowa jednostka podległa (opcjonalnie)5 280,00 zł 11 616,00 zł 18 216,00 zł 25 344,00 zł
oferta ważna do końca roku 2023

Dzięki środkom pochodzącym z Konkursu Grantowego: Cyberbezpieczny Samorząd, jednostki samorządu terytorialnego mają ogromną szansę na wzmocnienie cyberbezpieczeństwa poprzez zakup programów i narzędzi zapewniających bezpieczeństwo infrastruktury IT oraz podniesienia w tych zakresach kompetencji swojej kadry.

Safe-ID sp. z o.o. i tworzący ją zespół specjalizuje się we wspieraniu samorządów oraz organizacji pozarządowych w projektowaniu i wdrażaniu skutecznych systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI), mechanizmów zarządzania cyberbezpieczeństwem i ochroną danych osobowych. Wdrożenia wykonywane są w oparciu o autorskie narzędzie służące zarządzaniu bezpieczeństwem informacji i ochroną danych osobowych – system informatyczny CRM-EDPO.
Safe-ID wykonuje także audyty bezpieczeństwa informacji zgodnie z wymaganiami Krajowych Ram Interoperacyjności, ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, a także normy PN-ISO/IEC 27001.
Na bazie zdobytych doświadczeń w ramach wykonanych diagnoz cyberbezpieczeństwa, przeprowadzonych wdrożeń i audytów systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) oraz ochrony danych osobowych, oferujemy Państwu produkty i usługi:

spełniające wymagania Regulaminu Konkursu Grantowego, wskazane w §3 ust. 2 dla wdrożeń z zakresu Obszaru organizacyjnego obejmujących:

  • opracowanie, wdrożenie, przegląd lub aktualizację dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) spełniającym wymogi §20 ust. 2 rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.2017 poz. 2247; dalej KRI) oraz ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 913; dalej uoKSC);
  • audyt systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI), audyt zgodności KRI/uoKSC przez wykwalifikowanych audytorów, (re‑)certyfikacja SZBI na zgodność z normami;

spełniające wymagania Regulaminu Konkursu Grantowego, wskazane w §3 ust. 2 dla wdrożeń z zakresu Obszaru kompetencyjnego obejmujących:

  • podstawowe szkolenia, w tym poprzez dostęp do platform szkoleniowych, budujące świadomość cyberzagrożeń i sposobów ochrony dla pracowników państwa jednostki;
  • szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa dla wybranych przedstawicieli kadry JST, istotnych z punktu widzenia wdrażanej polityki bezpieczeństwa informacji i systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji;

spełniające wymagania Regulaminu Konkursu Grantowego, wskazane w §3 ust. 2 dla wdrożeń z zakresu Obszaru technicznego obejmujących:

  • wdrożenie systemu CRM-EDPO do zarządzania bezpieczeństwem informacji i ochroną danych osobowych (szczegóły: https://crm-edpo.pl/ lub https://safe-id.pl/crm-edpo/); dodatkowo wraz z systemem CRM-EDPO udostępniony zostanie bezpłatnie na okres 1 roku system do obsługi sygnalistów SYON (szczegóły: https://sygnalistaonline.pl/ lub https://safe-id.pl/syon/);
  • wsparcie realizowane przez zewnętrznych naszych ekspertów z zakresu cyberbezpieczeństwa,
  • testy i badania bezpieczeństwa oraz dostęp do informacji bezpieczeństwa (np. ang. feeds);
  • testy podatności lub testy penetracyjne, jako jednorazowa usługa lub jako okresowe badanie podatności wskazanych adresów domenowych / adresów IP aplikacji webowych dostępnych w sieci Internet;