Cyberbezpieczny Samorząd

Dzięki środkom pochodzącym z Konkursu Grantowego: Cyberbezpieczny Samorząd, jednostki samorządu terytorialnego mają ogromną szansę na wzmocnienie cyberbezpieczeństwa poprzez zakup programów i narzędzi zapewniających bezpieczeństwo infrastruktury IT oraz podniesienia w tych zakresach kompetencji swojej kadry.

Safe-ID sp. z o.o. i tworzący ją zespół specjalizuje się we wspieraniu samorządów oraz organizacji pozarządowych w projektowaniu i wdrażaniu skutecznych systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI), mechanizmów zarządzania cyberbezpieczeństwem i ochroną danych osobowych. Wdrożenia wykonywane są w oparciu o autorskie narzędzie służące zarządzaniu bezpieczeństwem informacji i ochroną danych osobowych – system informatyczny CRM-EDPO.
Safe-ID wykonuje także audyty bezpieczeństwa informacji zgodnie z wymaganiami Krajowych Ram Interoperacyjności, ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, a także normy PN-ISO/IEC 27001.
Na bazie zdobytych doświadczeń w ramach wykonanych diagnoz cyberbezpieczeństwa, przeprowadzonych wdrożeń i audytów systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) oraz ochrony danych osobowych, oferujemy Państwu produkty i usługi:

spełniające wymagania Regulaminu Konkursu Grantowego, wskazane w §3 ust. 2 dla wdrożeń z zakresu Obszaru organizacyjnego obejmujących:

  • opracowanie, wdrożenie, przegląd lub aktualizację dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) spełniającym wymogi §20 ust. 2 rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.2017 poz. 2247; dalej KRI) oraz ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 913; dalej uoKSC);
  • audyt systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI), audyt zgodności KRI/uoKSC przez wykwalifikowanych audytorów, (re‑)certyfikacja SZBI na zgodność z normami;

spełniające wymagania Regulaminu Konkursu Grantowego, wskazane w §3 ust. 2 dla wdrożeń z zakresu Obszaru kompetencyjnego obejmujących:

  • podstawowe szkolenia, w tym poprzez dostęp do platform szkoleniowych, budujące świadomość cyberzagrożeń i sposobów ochrony dla pracowników państwa jednostki;
  • szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa dla wybranych przedstawicieli kadry JST, istotnych z punktu widzenia wdrażanej polityki bezpieczeństwa informacji i systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji;

spełniające wymagania Regulaminu Konkursu Grantowego, wskazane w §3 ust. 2 dla wdrożeń z zakresu Obszaru technicznego obejmujących:

  • wdrożenie systemu CRM-EDPO do zarządzania bezpieczeństwem informacji i ochroną danych osobowych (szczegóły: https://crm-edpo.pl/ lub https://safe-id.pl/crm-edpo/); dodatkowo wraz z systemem CRM-EDPO udostępniony zostanie bezpłatnie na okres 1 roku system do obsługi sygnalistów SYON (szczegóły: https://sygnalistaonline.pl/ lub https://safe-id.pl/syon/);
  • wsparcie realizowane przez zewnętrznych naszych ekspertów z zakresu cyberbezpieczeństwa,
  • testy i badania bezpieczeństwa oraz dostęp do informacji bezpieczeństwa (np. ang. feeds);
  • testy podatności lub testy penetracyjne, jako jednorazowa usługa lub jako okresowe badanie podatności wskazanych adresów domenowych / adresów IP aplikacji webowych dostępnych w sieci Internet;


Cennik w ramach programu Cyberbezpieczny Samorząd (kwoty netto)