Regulamin konferencji

REGULAMIN

Konferencji online
Sygnaliści – obsługa zgłoszeń, ochrona danych sygnalistów
(zwany dalej „Regulaminem”) 

  

§ 1. SafeID, termin i czas trwania Konferencji  

 1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników konferencji online Sygnaliści – obsługa zgłoszeń, ochrona danych sygnalistów zwanej dalej „Konferencją”, która odbędzie się 6 października 2022 r. za pośrednictwem platformy ClickMeeting (zwanej dalej „Platformą”).  
 2. Organizatorem Konferencji jest SafeID sp. z o.o., 10-243, Olsztyn, ul. Bydgoska 33/18, NIP: 7393964950, nr KRS: 958500 (dalej SafeID) 
 3. Uczestnikiem Konferencji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która najpóźniej do 4 października 2022 r. zgłosi chęć udziału w Konferencji za pośrednictwem formularza internetowego udostępnionego przez SafeID (zwana dalej „Uczestnikiem”).  
 4. Regulamin jest udostępniany Uczestnikom na stronie internetowej www.safe-id.pl/rk.  
 5. SafeID zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z powodu zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa i konieczności dostosowania Regulaminu do tej zmiany, w szczególności w celu dopasowania formuły Konferencji do obowiązujących w jej trakcie ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z wprowadzeniem stanu pandemii, zmiany programu Konferencji, zwiększenia środków bezpieczeństwa towarzyszących Konferencji. 
 6. SafeID zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub formuły Konferencji w sytuacji, gdy jego przeprowadzenie w terminie, o którym mowa w ust. 1 będzie niemożliwe albo nadmiernie utrudnione z przyczyn niezależnych od SafeID, w szczególności z powodu ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z wprowadzeniem stanu pandemii. Zmiana terminu lub formuły Konferencji zostanie niezwłocznie ogłoszona na Stronie Konferencji.  
 7. SafeID zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie Konferencji, w tym zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień. W razie wprowadzenia zmian, SafeID poinformuje o tym niezwłocznie na Stronie Konferencji.  
 8. Udział w Konferencji jest bezpłatny. 
 9. SafeID może rejestrować, rozpowszechniać, udostępniać i archiwizować przebieg Konferencji. 

§ 2. Prawa i obowiązki Uczestników Konferencji  

 1. Każdy zarejestrowany Uczestnik online ma prawo udziału w Konferencji za pośrednictwem Platformy.  
 2. Uczestnik zobowiązuje się do korzystania z Platformy zgodnie z przepisami prawa. 
 3. Zabronione jest przekazywanie danych dostępowych do udziału w Konferencji osobom trzecim. 
 4. Uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań prelegentom za pośrednictwem udostępnionego czatu. 
 5. Uczestnicy otrzymają kopie prezentacji w formie elektronicznej po zakończeniu konferencji. Materiały zostaną przesłane na adres email podany przy rejestracji. Uczestnicy zobowiązują się do wykorzystywania materiałów udostępnionych im przez SafeID wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych materiałów do celów komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody przez SafeID lub przez inny uprawniony podmiot. Uczestnicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku ich zachowania sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem.  
 6. Uczestnikom nie przysługuje prawo do utrwalania w żadnej formie treści i przebiegu Konferencji, bez pisemnej zgody SafeID. 
 7. Wszelkie prawa, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do: nazw usług, domeny internetowej oraz zawartej na niej treści, w tym treści Konferencji oraz powiązanych materiałów, należą do SafeID, a korzystanie z nich może następować wyłącznie za zgodą SafeID. 
 8. W momencie rejestracji, Uczestnicy akceptują ustalone reguły przebiegu Konferencji i jego program oraz zobowiązują się nie wpływać na jego zmianę i nie zakłócać przebiegu Konferencji.  
 9. SafeID jest uprawniony do wyłączenia z udziału w Konferencji Uczestników, którzy w szczególności:  
  1. podejmują działania naruszające zasady wynikające z niniejszego Regulaminu, niezgodne z prawem, z dobrymi obyczajami bądź godzące w uzasadnione interesy osób trzecich,  
  2. publikują w udostępnionym kanale komunikacji treści ogólnie uznawane za nieprzyzwoite, obraźliwe lub także treści nawołujące do nienawiści etnicznej, rasowej, wyznaniowej czy światopoglądowej, 
  3. podejmują działania naruszające uzasadnione interesy SafeID lub godzące w jego wizerunek.  
 10. SafeID nie ponosi odpowiedzialności za:  
  1. nieprawidłowe lub wadliwe działanie oprogramowania lub sprzętu komputerowego wykorzystywanego przez Uczestnika,  
  2. brak lub przerwy w dostępie do Internetu,  
  3. nieprawidłową obsługę Platformy przez Uczestnika,  
  4. inne okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające uczestnictwo w Konferencji niespowodowane działaniami lub zaniechaniami SafeID.  

§ 3. Reklamacje 

 1. Uczestnik może zgłosić reklamacje związane z realizacją przez SafeID obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu. 
 2. Reklamacje należy przesyłać na adres info@safe-id.pl.  
 3. Uczestnik składający reklamację powinien podać swoje dane, w tym dane kontaktowe oraz opis przyczyny będącej podstawą reklamacji. Reklamacje nie spełniające tych wymogów nie będą rozpatrywane.  
 4. Organizator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacji.

§  5. Postanowienia końcowe  

 1. Wszelkie prawa, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do: nazw usług, domeny internetowej oraz zawartej na niej treści, w tym treści Konferencji oraz powiązanych materiałów, należą do SafeID, a korzystanie z nich może następować wyłącznie za zgodą SafeID. 
 2. SafeID zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji, zmiany jej programu i formuły. O odwołaniu Konferencji SafeID niezwłocznie ogłosi na swojej stronie internetowej oraz poinformuje zarejestrowanych Uczestników drogą mailową, na podane w czasie rejestracji adres poczty elektronicznej. SafeID nie będzie wobec Uczestników i Prelegentów zobowiązany do żadnej innej rekompensaty lub odszkodowania z tego tytułu, ani do zwrotu kosztów poniesionych celem uczestnictwa w Konferencji.  
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.