Przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji konferencji

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU ORGANIZACJI KONFERENCJI PN.:
S
ygnaliści – obsługa zgłoszeń, ochrona danych sygnalistów

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Administratorem danych osobowych Uczestnika jest SafeID sp. z o.o., 10-243, Olsztyn, ul. Bydgoska 33/18, NIP: 7393964950, nr KRS: 958500 (dalej SafeID).

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Administratorem danych osobowych Uczestnika jest SafeID sp. z o.o., 10-243, Olsztyn, ul. Bydgoska 33/18, NIP: 7393964950, nr KRS: 958500 (dalej SafeID).

CELE, PODSTAWY PRAWNE I CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

SafeID jako organizator bezpłatnej konferencji online pod nazwą Sygnaliści – obsługa zgłoszeń, ochrona danych sygnalistów (dalej: Konferencja) będzie przetwarzał dane osobowe w następujących celach:

  1. organizacja konferencji, rejestracji uczestników i wystawienia certyfikatów uczestnictwa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b. RODO,
  2. promowania konferencji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu SafeID,
  3. zapewnienia obsługi administracyjnej i organizacyjnej, w tym zapewnienia uczestnikom możliwości udziału w konferencji za pośrednictwem platformy ClickMeeting, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu SafeID,
  4. dochodzenia praw i obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu SafeID,

W przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie adresu mailowego w celu promowania przez SafeID produktów własnych, dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie kierując taką informację na adres rodo@safe-id.pl. Brak zgody lub jej wycofanie nie ogranicza możliwości udziału w Konferencji. Natomiast wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego przez SafeID przed jej wycofaniem.

Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu osiągnięcia ww. celów, a ich niepodanie lub podanie danych nieprawdziwych uniemożliwi udział w Konferencji.

PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgromadzone dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat od momentu wydania certyfikatu uczestnictwa w Konferencji w celu ewentualnego dochodzenia praw i obrony przed roszczeniami. W zakresie danych niezbędnych do promowania przez SafeID produktów własnych, dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na takie działania.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

SafeID, w celu organizacji Konferencji korzysta z usług podmiotów, którym może udostępniać zgromadzone dane osobowe. Podmiotami tymi w szczególności są:

  1. CLICKMEETING SP Z O O, ul. Arkońska 6/a4, 80-387 Gdańsk,
  2. home.pl S.A, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin.

Wszelkie udostępnianie danych realizowane jest na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania lub na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Uczestnikom Konferencji przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem przez SafeID zgromadzonych danych osobowych:

  1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
  2. prawo do przenoszenia danych osobowych w zakresie w jakim są one przetwarzane w celu realizacji umowy oraz wyrażonej zgody na promowanie produktów własnych przez SafeID,
  3. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją przez SafeID prawnie uzasadnionych interesów.
  4. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uczestnik Konferencji uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

KONTAKT W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

SafeID udostępnia adres poczty elektronicznej rodo@safe-id.pl  gdzie można kierować wszelkie pytania i żądania dotyczące przetwarzania danych osobowych.